آزمایش ها


نام آزمایش نام اختصاری نام کامل
 
قند خون ناشتا FBS Fasting blood sugar
قند 2 ساعت پس از میل صبحانه B.S (2 hpp) 2 hour Postprendial Blood Sugar
قند خون غیر ناشتا B.S Blood Suger
قند خون با مصرف 50 گرم گلوکز GCT(50 gr) Glucose Challenge Test
ازت اوره BUN Blood Urea Nitrogen
کراتینین Cre Creatinine
اسید اوریک U.A Uric Acid
کلسترول Cho Cholesterol
تری گلیسیرید TG Triglycerides
کلسترول خوب (HDL) HDL H.D.L Cholesterol
کلسترول بد (LDL) LDL L.D.L Cholesterol
کلسیم Ca Calcium
فسفر Ph Phosphorus
سدیم Na Sodium
پتاسیم K Potassium
آهن غیر اشباع UIBC U.I.B.C
اندازه گیری سطح آهن Fe Iron
اندازه گیری سطح آهن TIBC T.I.B.C
پروتئین کل T. Pro Total. Protein
آلبومین Alb Albumin
گلوبولین Globulin Globulin
سرم آلبومین به گلوبولین Alb/Glo Albumin/Globulin
تست زردی T Bili Total Bilirubin
اسپارتات آمینوترانسفراز AST S.G.O.T (AST)
لاكتات دهيدروژناز LDH L.D.H
کراتینین فسفوکیناز CPK C.P.K
آلکالن فسفاتاز ALP Alkaline Phosphatase
اسید فسفاتاز Acid Phosph Acid Phosphatase(total)
آنزیم کراتینین فسفوکیناز CPK MB C.P.K MB
مس سرم Copper Serum Copper
کلرید Chloride Chloride
آلدولاز Aldolase Aldolase
توتال لیپید Total. Lipids Total. Lipids
منیزیم Mg Magnesium
ترانسفوزیون Transferrin Transferrin
پروتئین الکتروفورز Serum Prot.Elec Serum Protein Electrophoresis
میکروآلبومین Urine M.Alb(Random) Urine Micro Albumin (Random)
لیپاز Lipase Lipase Serum
گاماگلوتاميل ترانس Gamma Glutamyl transferas Gamma Glutamyl transferase
لیتیم Lithium Lithium
سرولوپلاسمين Ceruloplasmin Ceruloplasmin
سرب Pb( Lead ) Pb( Lead )
روی Zn serum Zinc Serum
هموسيستين Homocystein Homocystein
گالاکتوز Blood Galactose Blood Galactose
آمونیا Amoniac Amoniac
سرم آمینواسیدی Serum Amino Serum Amino Acid
خون مس Blood Copper (Cu) Blood Copper(Cu)
قند خون غیر ناشتا B.S (1pm) B.S (1pm)
قند خون غیر ناشتا BS.5pm BS.5pm
آنتی دی ان آ (دی اس) Anti DNA (DS) Anti Double Stranded DNA
سیفیلیس VDRL VDRL
آنتی استرپتولیزین O ASO Anti Streptolysin O Titer
تست CRP CRP C-reactive protein
فاکتور روماتوئید RF R.F.(latex)
سیفیلیس RPR RPR
تست ویدال Widal Widal
رایت Wright Wright Agglutination test
تست رایت C. Wright Coombs Wright
کومس مستقیم Dir Coombs Direct Coombs Test
کومس غیرمستقیم Ind Coombs Indirect Coombs Test
مونو تست Mono Test Mono test
توبرکولین PPD Tuberculin Skin Test (72 hr )
آزمایش آ ان آ ANA Anti Nuclear Antibody
بروسلوز Brucella spp.Ab( IgG) Brucella spp.Ab( IgG)
بروسلوز Brucella spp.Ab( IgM) Brucella spp.Ab( IgM)
تست تروپونمایی F.T.A(IgG) F.T.A(IgG)
فاکتور روماتوئید RF(quantitative) Rheumatoid Factor
آزمایش کنترل قند 3 ماه گذشته Hb A1C Hemoglobin A1C
آنتي ميتوكندريال آنتي بادي AMA AMA
آنتی بادی عليه ماهيچه هاي صاف ASMA ASMA
آگلوتیناسیون CRP (quantitative) CRP (quantitative)
آنکا پی P.ANCA P.ANCA
آزمایش بررسی هپاتیت C HCV Anti HCV
تست ایدز HIV Anti HIV (1+2)
بررسی هپاتیت B HBS-Ag HBS-Ag
بررسی هپاتیت B HBe-Ag HBe-Ag
آنتی بادی پوششی ویروس هپاتیت B HBe-Ab HBe-Ab
آنتی بادی فسفولیپید Anti Phospholipid Ab (IgG Anti Phospholipid Ab (IgG)
سی اچ CH50 CH50
آنتي بادي IgM مايكوپلاسما Mycoplasma p.Ab (IgM) Mycoplasma p.Ab (IgM)
آنتي بادي IgG مايكوپلاسما Mycoplasma p. Ab( IgG) Mycoplasma p. Ab( IgG)
آنتی بادی IgM سایتومگالوویروس CMV (IgM) C.M.V Ab (IgM)
آنتی بادی IgG سایتومگالوویروس CMV (IgG) C.M.V Ab (IgG)
آنتي بادي هپاتيت A HAV Ab (Total) HAV Ab (Total)
آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت D HDV HDV Ab
آنتي بادي IgG توكسوپلاسما Toxo IgG Toxoplasma Ab IgG
آنتي بادي IgM توكسوپلاسما Toxo IgM Toxoplasma Ab IgM
تست کلامیدیا Chlamydia T Ab (IgG) Chlamydia T Ab (IGg)
آنتي‌ژن لوكوسيت انسان HLA Typing HLA Typing
آنتی بادی IgG سرخجه Rubella (IgG) Rubella Ab IgG
آنتی بادی IgM سرخجه Rubella (IgM) Rubella (IgM)
اچ تی ال وی HTLV Ab(1+2) HTLV(1+2)
آنتی بادی IgG ویروس اپستین بار EBV Ab(VCA)(IgG) EBV Ab(VCA)(IgG)
لیستریا Listeria IgM Listeria IgM (IF)
هرپس سيمپلكس HSV-PCR HSV PCR
بررسی هپاتیت HBV-DNA HBV-DNA
MT. PCR MT. PCR
آنتي بادي هپاتيت A HAV Ab( IgM) HAV Ab( IgM)
P24-HIV آنتي ژن HIV P24 Ag HIV P24 Ag
بررسی هپاتیت B HBc Ab(IgM) HBc Ab(IgM)
فریتین Ferritin Ferritin
کارباتوزول Carbamazepin Carbamazepin
متانفرین Urine Metanephrin (24 hr) Urine Metanephrin (24 hr)
Urine Calcium ( Random ) Urine Calcium ( Random)
پروتئین بنس جونز Bence Jones Protein Bence Jones Protein
سدیم در ادرار Urine Na (24 hr) Urine Na (24 hr)
پتاسیم در ادرار Urine Potasium ( Random ) Urine Potasium ( Random )
فسفر در ادرار Urine Phosphorus (24 hr) Urine Phosphorus (24 hr)
اسید اوریک در ادرار Urine Uric acid (24 hr) Urine Uric acid (24 hr)
اوره در ادرار Urine Urea (24 hr) Urine Urea (24 hr)
پتاسیم در ادرار Urine Potasium (24 hr) Urine Potasium (24 hr)
آمیلاز در ادرار Urine Amylase (Random) Urine Amylase (Random)
منیزیم در ادرار Urine Mg (24 hr) Urine Mg (24 hr)
پروتئین الکتروفورز در ادرار Urine Protein Elec (24hr) Urine Protein Electrophorsis (24hr)
کلر ادرار Urine Cl (24 hr) Urine Cl (24 hr)
کورتیزول Urin Cortisol (24hrs) Urin Cortisol (24hrs)
زخم Ulcer (C&S) Ulcer Culture & Sensitivity:
عفونت قارچی Yeast Yeast
آزمایش تشخیص سرطان دهانه رحم Pap Smear Pap Smear
آنتی بادی IgG ویروس اپستین بار EBV Ab(VCA)IgG EBV(VCA) IgG
ویروس اپستین بار EBV (VCA)IgM EBV (VCA)IgM
Urine Urea (Random) Urine Urea (Random)
Urine Uric acid (Random) Urine Uric acid (Random) Urine Uric acid (Random)
Phencyclidine (PCP) Phencyclidine (PCP)
G6PD (quantitative) G6PD (quantitative) G6PD (quantitative)
رنین Plasma renin activity PRA(Plasma renin activitiy (upright)
Urine Free Cortisol (24h) (CFU) Urine Free Cortisol (24h) (CFU)
سيكلوسپورين Cyclosporine Cyclosporine
سيكلوسپورين Cyclosporine 2hr Cyclosporine 2hr
-APTT-LA -APTT-LA
تست test Fasting blood suger
سیستاتین C Cystatine-c Cystatine-c
پروتئین ادرار Urine Protein (12 hr) Urine Protein (12 hr)
تلقیح مصنوعی IUI Intra Uterine Insemination
استیل کولین گیرنده سنجش آنتی بادی Anti Acetylcholine Receptor Ab Anti Acetylcholine Receptor Ab
تست راست RAST RAST
کورتیزول Cortisol after drug (4 hrs) Cortisol after drug (4 hrs)
کورتیزول Cortisol after drug (8 hrs) Cortisol 8 AM after drug
- -
اندازه گیری آنتی بادی JO-1 Anti JO 1 Anti JO 1
اسمیر گلو Tonsilar Smear Tonsilar Smear
کشت گلو Tonsilar Culture Tonsilar Culture

تماس باما


تلفن گویای آزمایشگاه

  • 021-77718503

آدرس

تهرانپارس، بین فلکه دوم و سوم، بین خیابان 186 و 188 شرقی، پلاک 299، واحد 4و 5

ساعت کار همه روزه : 6:30 صبح الی 20

پنجشنبه ها : 6:30 صبح الی 18:30